O Traballo Fin de Máster consiste nun traballo de investigación vinculado á práctica profesional, orixinal e inédito.

Para poder defender o traballo de fin de máster será necesario superar os restantes 54 créditos ECTS da titulación. O traballo fin de máster realizarase de acordo coas directrices que aprobará a Comisión Académica a partir da normativa xa existente nas universidades participantes.

A avaliación do traballo fin de máster será realizada por varias comisións designadas anualmente pola Comisión Académica, que estarán compostas por 3 persoas, dúas delas necesariamente profesorado doutor con vinculación permanente á universidade. O acto de defensa do TFM será público e o estudantado haberá de realizar unha exposición resumida do seu traballo nun tempo máximo de 20 minutos e deberá responder as cuestións que lle formulen os membros da comisión. As características formais do traballo recolleranse nas citadas directrices.

 

Traballo Fin de Máster – Curso académico 2020/2021

Documentación

 

Calendario de asignación do TFM


Proceso Data
Solicitude extraordinaria de liña Do 1 ao 7 de decembro de 2020 | Solicitude de inscrición da liña e solicitude do TFM
Adxudicación provisoria 11 de decembro de 2020 | Listaxe provisoria
Adxudicación definitiva 16 de decembro de 2020 | Listaxe definitiva

 

Calendario de defensa do TFM

Universidade da Coruña

Convocatoria Data de depósito Defensa
Extraordinaria Ata o 22 de febreiro de 2021 3-4 de marzo de 2021
1ª oportunidade Ata o 2 de xullo de 2021 14 de xullo de 2021
2ª oportunidade Ata o 13 de setembro de 2021 22-23 de setembro de 2021

 
Consulta as datas de defensa e tribunais no espazo web do centro responsable na UDC.

Universidade de Santiago de Compostela

Convocatoria Data de depósito Defensa
Febreiro 8-9 de febreiro de 2021 18-22 de febreiro de 2021
Xullo 2-5 de xullo de 2021 Do 14 ao 16 de xullo de 2021
Setembro 13-14 de setembro de 2021 22-23 de setembro de 2021

 

Consulta as datas de defensa e tribunais no espazo web do centro responsable na USC.

Universidade de Vigo

Convocatoria Data de depósito Defensa
Xuño Ata o 7 de xuño de 2021 Do 23 ao 25 de xuño de 2021
Xullo Ata o 5 de xullo de 2021 Do 14 ao 16 de xullo de 2021

 

Solicitude de defensa do TFM a través da secretaría virtual.